Hydrologidag 2015

ARRANGEMENTET ER AFHOLDT

 Tema: Grundvand - overfladevand.

Download program.

Download klikkerspørgsmål og svar.

Powerpoints i PDF-format:


Blok 1 - Kvalitet af terrænnært grundvand i byer og det åbne land.

Lærke Thorling, GEUS: Pesticider i terrænnært grundvand.

Philip Binning, DTU: Determining the importance of groundwater pathways for pesticide impacts on streams.

Mette Algreen Nielsen, Orbicon: Træer som indikator for jord- og grundvandsforurening.

Jes Vollertsen, DCE Bio Science: Udvaskning af biocider fra byernes facader – belastning af den umættede zone.

Johanne Urup, Rambøll: Grundvandskvalitet i byer og forebyggende tiltag - Eksempel: Frederiksberg Kommune og indvindingsoplandet til Frederiksberg Vandværks indvindingsboringer.


Blok 2 - Kvantitet - grundvand - overfladevandsinteraktion.

Troels Norvin Vilhelmsen, AU: Mere end struktur – moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller.

Esben Auken, AU: Terrænnær højopløselig geofysik.

Bertel Nilsson, GEUS: Vurdering og påvirkning af grundvandsafhængige terrestriske økosystemer i det udrænede og drænede landskab (seneste 200 år).

Peter Alfred, Sweco: Grundvandsstigning og betydning for infrastruktur.

Hans Jørgen Henriksen, GEUS: Markvanding - hvor stor er ressourcen.

Esben Astrup Kristensen, Alectia: Effekten af vandindvinding på hydrologien og biologien i vandløb.

 

Sted:

Hotel H.C. Andersen
Indgang: Odense Koncerthus
Claus Bergsgade 7
5000 Odense

 

Dato:

29. oktober 2015

 

Skrevet af Administrator 
Fredag, 30 Oktober 2015 14:57