mand sidder på et stykke træ i vandet

Hydrologidag 2024 - Vandbalancen

Temaet for Hydrologidag 2024 er ”Vandbalancen”. Vi sætter fokus på måleusikkerheder og deres betydning samt på ændringer i vandbalancen forårsaget af menneskelig påvirkning samt hvordan dette kan indarbejdes i vores areal og vandforvaltning.

Baggrund og Formål

En pålidelig estimering af vandbalancen er afgørende for en lang række opgaver på vandområdet. I dag står vi overfor nogle overordnede udfordringer i forhold til vandbalancen. Dels er der usikkerhed omkring selve målingen af fundamentale elementer som nedbør og afstrømning. Dette har de senere år givet anledning til identifikation af et kontinuitetsbrud i forhold til måling af vandbalancen. Desuden er selve vandbalancen under forandring. Dette skyldes dels globale menneskeskabte klimaændringer og lokale ændringer i areal og vandforvaltning som påvirker den lokale hydrologi.

Dagens Program

09.30 Registrering og kaffe/te mm
 
10.00 Simon Stisen, GEUS, Formand for Organisationskomiteen. Introduktion til dagens tema.
 

BLOK 1: Måling af vandbalancen

Ordstyrere: NN & NN

10.10 Niels Bering Ovesen, AU-Ecoscience: Hvor godt kan vandløbsafstrømning overhovedet måles?

10.25 NN, DMI: (måling af nedbør).

10.40 Mette Thorsen, AU-Ecoscience.: Misforhold mellem nedbør, fordampning og afstrømning i Landovervågningsoplandene 1990-2022.

10.50 NN, GEUS: Diskontinuiteten set igennem en model.

11.00 Diskussion/opsamling af blok 1.

11.15 Kaffe

 

BLOK 2: Overordnede klimabetingede ændringer i det hydrologiske kredsløb

Ordstyrere: NN og NN

11.45 NN, GEUS: For meget vand og for lidt vand – intensivering af det hydrologiske kredsløb.

12.00 NN, DMI: Vand på terræn - oversvømmelser og skybrud.

12.15 FROKOST

13.15 NN, WSP / MST: (håndtering af klimadata i praksis, brug af klimadata og prognosedata).

13.30 Diskussion/Opsamling af blok 2.

 

BLOK 3: Lokale menneskeskabte ændringer i det hydrologiske kredsløb

Ordstyrere: NN og NN

13.45 Hans Peter Birk Hansen / Jesper Hannibalsen, MST: Drikkevandsfondens hydrogeologiprojekt på Fyn.

14.00 Majken Looms, KU: Hvad betyder skovrejsning for det hydrologiske kredsløb? Feltstudie i Gribskov.

14.15 Kaffe

14.45 Rasmus R Frederiksen, AU-Ecoscience.: Hvad betyder markdræn for det hydrologiske kredsløb?

15.00 Carl Christian Hoffmann, AU-Ecoscience:  Hvad betyder vådområder for det hydrologiske kredsløb?

15.15 NN, Aarhus Kommune /NN, Aarhus Vand: (effekt af klimatilpasning på det hydrologisk kredsløb).

15.30 Diskussion/Opsamling af blok 3.

15.40 Afslutning ved Hans Peter Birk Hansen, Formand for Hydrologiforum, Miljøstyrelsen.

15.45 Farvel og på gensyn

Deltagerafgift

Deltagerafgiften er 500 kr.
Der er en reduceret deltagerafgift for folkepensionister på 250 kr.
og for Bachelor og Master studerende på 100 kr. (alle ekskl. moms).

Download eller print program

Sidste frist for tilmelding er mandag den 18. Oktober 2024.

Tid og sted

Tid:
Tirsdag d. 05.11.2024,
kl. 9:30-15:45

Sted:
Comwell Hotel H.C. Andersen,
Claus Bergs Gade 7,
5000 Odense C.

Organisationskomité

Om Hydrologidagen

Hydrologidag 2024 arrangeres af en organisationskomite nedsat af Hydrologiforum, som er et nationalt forum for hydrologi som videnskab. Hydrologiforum er etableret af EnviNa, Nordisk Hydrologisk Forening, International Association of Hydrogeologists og International Association of Hydrological Sciences.

Hydrologidagen har til formål at bygge bro mellem forskere og praktikere, at styrke den hydrologiske faglighed i den danske vandforvaltning samt at forbedre helhedsforståelsen af vandets kredsløb og således modvirke for høj grad af sektorisering.

Hydrologidagen giver en enestående mulighed for at møde fagfæller og dyrke netværket indenfor det hydrologiske fagområde.