Foto lånt af Malin L. Ingemarsson, hovedforfatter til rapporten "The essential drop to net-zero: Unpacking freshwaters role in climate change mitigation" (se blok 2 i programmet). Fotoet er fra kapitel 8: ”Water risks and win-wins for climate mitigation”

Hydrologidag 2023 - Vandets rolle i den grønne omstilling

Temaet for Hydrologidag 2023 er ”Vandets rolle i den grønne omstilling”. Vi sætter fokus på prioritering af vandressourcerne under den grønne omstilling, herunder: vand til energi, vand til natur samt naturligvis vand til fødevareproduktion og vandforsyning.

Baggrund og Formål

EU’s Green Deal og den grønne omstilling generelt medfører nye og udfordrende krav til forvaltning og prioritering af konkurrerende anvendelser af vandressourcerne, lokalt og nationalt, hvilket vil medføre yderligere pres på både kvantitet og kvalitet af vandressourcerne i fremtiden. Den grønne omstilling skal realiseres med en række forskellige tiltag, hvor eksempelvis Power to X, vindmølle- og batteri-produktion, samt vand til naturen til forbedring af økosystemernes økologiske tilstand og biodiversiteten kræver meget store mængder ferskvand.

En bæredygtig anvendelse af vandressourcen med et yderligere pres på kvantiteten og kvaliteten af ferskvandsressourcens i fremtiden vil kræve en nøje prioritering af arealanvendelse og anvendelsen af de tilgængelige vandressourcer.

Dagens Program

09.30 Registrering og kaffe/te mm
 
10.00 Klaus Hinsby, GEUS, Formand for Organisationskomiteen. Introduktion til dagen.
 
10.05 Hanne Thomasen, GEUS og Stefanie Bondy Jørgensen, EuroCenter, UFS. Ansøgningsmuligheder for offentlig-private samarbejder i Danske og Europæiske (EU) forsknings- og innovationsprogrammer indenfor grøn omstilling.
 

BLOK 1: Vand til grøn energi / ”CC mitigation” (Power-to-X, CCS etc.) konflikter med vandforsyning og natur/biodiversitet.

Ordstyrere: Iben K. Nilsson & Ronja C. Forchhammer

10.15 Søren Erbs Poulsen, VIA University College. Udnyttelsen af energi fra grund- og overfladevand til terrænnær geotermi til kollektiv varme- og køleforsyning.

10.30 Henrik Harborg Blicher, DIN forsyning. Vand til PtX - muligheder og konflikter.

10.45 Lars Holmegaard, Klimatorium. Anvendelse af klimabetinget vand til grøn energi.

11.00 Diskussion/opsamling af blok 1.

11.15 Kaffe

 

BLOK 2: Vand til natur / økosystemer og biodiversitet (Natur, drivhusgas reduktion – ”win-win” løsninger).

Ordstyrere: Jane R. Laugesen & Mie Andreasen
 
11.45 Jesper Riis Christiansen, KU. Udtagning af lavbundsjorde i et klimaperspektiv.
 
12.00 Rasmus Ejrnæs, AU. Biodiversitetspotentialer ved udtagning og genopretning af vådområder i Danmark.
 
12.15 FROKOST
 
13.15 Malin Lundberg Ingemarsson, SIWI: Messages from the report: The essential drop to net-zero: Unpacking freshwaters role in climate change mitigation
 
13.45 Diskussion/Opsamling af blok 2.
 
 

Blok 3: Arealanvendelse, integreret og bæredygtig ressourceforvaltning, grundvandsparker, grundvandsbeskyttelse (behov for lokal og national integreret strategi(er))

Ordstyrere: Eva Bøgh & Hans Peter Birk Hansen
 
14.00 Hasse Milter, Kalundborg Forsyning. Vand til Kalundborg Symbiose og grøn omstilling?
 
14.15 Nikolaj Kruse Christensen, Aarhus Kommune. Multifunktionelle projekter i Aarhus Å – hvem, hvad og hvordan.
 
14.30 Troels K. Bjerre, Vandcenter Syd. Naturprojekt Holmehave.
 
14.45 Kaffe
 
15.10 Claus Vangsgård, DANVA. Behovet for ny national vandplanlægningsstrategi set fra forsyningsvinklen.
 
15.25 Maria Ondracek, GEUS. Vandressourceopgørelse 2023 og udstilling af resultater og data.
 
15.40 Diskussion/Opsamling af blok 3.
 
15.55 Afslutning ved Hans Peter Birk Hansen, Formand for Hydrologiforum, Miljøstyrelsen
 
16.00 Farvel og på gensyn
 

Deltagerafgift

Deltagerafgiften er 500 kr.
Der er en reduceret deltagerafgift for folkepensionister på 250 kr.
og for Bachelor og Master studerende på 100 kr. (alle ekskl. moms).

Download eller print program

Sidste frist for tilmelding er mandag den 30. oktober 2023.

Tid og sted

Tid:
Mandag d. 6 november 2023,
kl. 9:30-16:00

Sted:
Comwell Hotel H.C. Andersen,
Claus Bergs Gade 7,
5000 Odense C.

Organisationskomité

Om Hydrologidagen

Hydrologidag 2023 arrangeres af en organisationskomite nedsat af Hydrologiforum, som er et nationalt forum for hydrologi som videnskab. Hydrologiforum er etableret af EnviNa, Nordisk Hydrologisk Forening, International Association of Hydrogeologists og International Association of Hydrological Sciences.

Hydrologidagen har til formål at bygge bro mellem forskere og praktikere, at styrke den hydrologiske faglighed i den danske vandforvaltning samt at forbedre helhedsforståelsen af vandets kredsløb og således modvirke for høj grad af sektorisering.

Hydrologidagen giver en enestående mulighed for at møde fagfæller og dyrke netværket indenfor det hydrologiske fagområde.